Jai Radha Madhav

Jai Radha Madhav Lyrics
Jai radha madhav jai kunj Bihari (x4)


Jai gopi jan wallabh

Jai gopi jan wallabh

Jai gopi jan wallabh

Jai gopi jan wallabh

Jai gopi jan wallabh jai giridhar hari

Jai radha madhav jai kunj bihari

Jai radha madhav jai kunj bihari


Yashoda nandan braj jan ranjan (x5)


Yashoda nandan braj jan ranjan

Yashoda nandan braj jan ranjan

Yashoda nandan braj jan ranjan

Yashoda nandan braj jan ranjan

Yashoda nandan braj jan ranjan

Jamuna teer ban chari

Jai radha madhav jai kunj bihari

Jai radha madhav jai kunj bihari


Jai gopi jan wallabh

Jai gopi jan wallabh

Jai gopi jan wallabh

Jai gopi jan wallabh

Jai gopi jan wallabh jai giridhar hari

Jai radha madhav jai kunj bihari

Jai radha madhav jai kunj bihari


Hare krishna hare krishna

Krishna krishna hare hare

Hare krishna hare krishna

Krishna krishna hare hare

Hare krishna hare krishna

Krishna krishna hare hare

Hare krishna hare krishna

Krishna krishna hare hare


Hare rama hare rama

Rama rama hare hare

Hare rama hare rama

Rama rama hare hare

Hare krishna hare krishna

Krishna krishna hare hare

Hare krishna hare krishna

Krishna krishna hare hare


Hare rama hare rama

Rama rama hare hare

Hare rama hare rama

Rama rama hare hare

Hare krishna hare krishna

Krishna krishna hare hare

Hare rama hare rama

Rama rama hare hare

Hare krishna hare krishna

Krishna krishna hare hare


Hare rama hare rama

Rama rama hare hare

Hare krishna hare krishna

Krishna krishna hare hare


Hare rama hare rama

Rama rama hare hare

Hare krishna hare krishna

Krishna krishna hare hare